De winkelwagen is leeg
Meer informatieinfo@wineon.eu

Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen de houder van het Membership en Wine-on tot stand komen, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Op afwijkende en/of aanvullende dingen kan door de houder van het Membership slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Wine-on uitdrukkelijk zijn aanvaard.
1.3 De houder van het Membership met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Wine-on.

2 Totstandkoming overeenkomst

Tussen Wine-on en de houder van het Membership komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de houder een Membership van Wine-on accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Wine-on beschikbaar gemaakte digitale formulier.

3 Prijs

3.1 Wine-on behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Wine-on de houder van het Membership uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en de houder van het Membership de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat de houder van het Membership enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
3.2 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Nabestellingen kunnen gedaan worden zolang het product in voorraad is.

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan de houder van het Membership uitsluitend gebruik maken van de door Wine-on aangeboden betalingsmogelijkheden.
4.2 Bij het gebruik van een betalingslink die door Wine-on voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de houder van het Membership, hiermee geeft hij/zij Wine-on toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
4.3 Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
4.4 Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
4.5 Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Wine-on gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de houder van het Memebership te verhalen.
4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door Wine-on uitsluitend elektronisch aangeboden.
4.7 Het door Wine-on te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de houder van het Membership tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten. In geval van periodieke betaling is het door Wine-on te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door de houder van het Memebership tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde producten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige membershipperiode.

5 Beëindiging contract

De houder van het Membership kan de overeenkomst te allen tijde binnen het memebership onderbreken, door de Wine-on aangeboden memebershipsvorm (tijdelijk) stop te zetten (Wine-off) met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzegtermijn voor de eerstvolgende bezorging dus voor de 18e van de maand.

6 Levering, levertijd en uitvoering

6.1 Wij bezorgen overal in Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden.
6.2 Levering geschiedt binnen Nederland op kosten van Wine-on vanaf een order bedrag groter dan € 50,- op het bij de bestelling opgegeven adres.
6.3 De houder van het Membership (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.
6.4 Bezorging is alleen mogelijk op de door Wine-on aangegeven leveringsdag. Nieuwe memeberships krijgen binnen 48 uur na afsluiten hun eerste bestelling uitgeleverd mits het membership voor de 18e van de maand is afgesloten. Tussen de 18e en het einde van de maand gaat de nieuwe memeber mee in de reguliere levering.
6.5 Wine-on bezorgt op het adres dat je in je memebershipaccount op onze website als bezorgadres hebt opgegeven. Een adreswijziging gaat in voor de levering die, zoals overeengekomen, op zijn vroegst op de 3e werkdag na afloop van de dag van de mededeling plaats zal vinden. Ook hier geldt dat adreswijzigingen voor de 18e van de maand worden meegenomen in de bestelling voor de volgende maand. Het doorgeven van adreswijzigingen tussen de 18e en het einde van de maand dan gaat deze in bij de levering van de volgende maand.
6.6 Houder van het Membership is verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door jou opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, ben je in gebreke m.b.t. acceptatie.
6.7 Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren of voor de deur van de woning te plaatsen.
6.8 Als het plaatsen voor de deur van de woning niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten voor de deur van het gebouw te zetten.
6.9 Mochten de producten op het moment van de persoonlijke overdracht nog niet betaald zijn conform alinea 4, behoudt Wine-on het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

7 Herroeping

7.1 Bij de aankoop van producten heeft de houder van het Membership de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.
7.2 Tijdens de bedenktijd zal de houder van het Membership zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Houder van het Membership zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien de houder van het Membership van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Wine-on retourneren conform de door Wine-on gegeven instructies.
7.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: Wine-on, Prinses Arianelaan 23, 3708 XG Zeist.
7.5 De kosten van retournering komen voor rekening van de houder van het Membership.
7.6 Indien de houder van het Membership de producten reeds betaald heeft, zal Wine-on de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan de houder van het Membership terug betalen.

8 Gegevensbescherming

Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de houder van het Memebership. Om de houder van het Membership te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

9 Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Wine-on garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Wine-on verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
9.2 Wine-on garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.
9.3 De aansprakelijkheid van Wine-on (verkoper) is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag waarvoor aan de houder van het Membership een factuur werd gestuurd voor de contractgoederen waarop de mogelijke aansprakelijkheid van verkoper betrekking heeft, behalve indien daarnaast sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de verkoper of van zijn leidinggevende ondergeschikten.
9.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige 'verdere' schade, gevolgschade daaronder begrepen en verkoper is dan ook niet gehouden tot vergoeding van de bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen,schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens koper of welke andere schade dan ook. Koper vrijwaart verkoper ter zake van alle aanspraken van derden verband houdende met door verkoper aan koper geleverde contractgoederen.
9.5 Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het product als bedoeld in de artikelen 6:185 BW e.v., zal verkoper de benodigde gegevens van de producent van de contractgoederen aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij verkoper als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW.

10 Wijzigingen

Wine-on behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

11 Ontbinding

Indien de houder van het Membership zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Wine-on de keuze om: a. de houder van het Membership de gelegenheid te geven om binnen een door Wine-on gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Wine-on behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op houder van het Membership te verhalen.

12 Geschillen en toepasselijk recht

12.1 Op alle verbintenissen tussen Wine-on en de houder van het Membership is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen, die verband houden met deze voorwaarden en de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, worden in eerste instantie bij uitsluiting van elke andere rechter onderworpen aan de bevoegde rechter van de feitelijke vestigingsplaats van verkoper.
12.3 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die verkoper redelijkerwijs moet maken ter handhaving van de naleving van deze voorwaarden en van de overeenkomst(en), waarin naar deze voorwaarden wordt verwezen, komen voor rekening van de houder van het Membership.